Pennant Group Inc (PNTG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk (strata) netto 6 643 2 696 15 744 2 546 12 613
Amortyzacja 4 900 4 784 4 675 3 810 2 964
Zmiana stanu należności -520 6 719 15 038 7 714 24 469
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -3 111 5 147 -359 361 41
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 044 -18 223 50 204 9 554 23 275
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -14 170 -6 303 -7 253 -6 714 -3 603
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -24 239 -20 120 -41 616 -26 465 -9 477
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 12 084 43 490 -8 947 17 272 -13 793