Pennant Group Inc (PNTG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 079 5 190 43 402 41
Inwestycje krótkoterminowe 18 323 16 711 12 335 6 098 4 613
Należności 53 420 53 940 47 221 32 183 24 469
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 18 323 16 711 12 335 6 098 4 613
Aktywa obrotowe razem 73 822 75 841 59 599 38 683 29 123
Inwestycje długotrminowe 438 297 454 456 447 377 409 067 69 028
Rzeczowe aktywa trwałe 26 621 16 788 17 884 14 644 10 458
Wartość firmy 79 497 74 265 66 444 41 233 30 892
Wartości niematerialne 58 617 53 730 47 488 33 507 78
Pozostałe aktywa trwałe 10 545 4 828 4 814 3 355 25 136
Aktywa razem 512 119 530 297 506 976 447 750 98 151

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 13 647 10 553 9 761 8 653 4 390
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 56 600 61 082 79 254 42 539 25 157
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 70 247 71 635 89 015 51 192 29 547
Długoterminowe zobowiązania finansowe 62 892 51 372 8 277 18 526 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 281 5 293 11 897 2 877 3 316
Udziały niekontrolujące 4 645 4 045 4 593 0 9 432
Zobowiązania razem 391 107 420 098 410 397 376 639 42 295
Akcje zwykłe 29 064 28 406 28 029 27 838 27 418
Zyski (straty) zatrzymane 21 284 14 641 11 945 -3 799 0
Akcje własne -65 -65 -65 0 0
Kapitał własny 121 012 110 199 96 579 71 111 55 856
Pasywa razem 512 119 530 297 506 976 447 750 98 151