Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 545 550 512 131 304 725 400 881 359 440 173 979
Amortyzacja 62 298 53 256 45 203 8 342 23 604 23 618
Zmiana stanu należności 62 369 -5 265 19 616 4 805 22 217 29 205
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 80 362 -15 009 45 395 20 468 -39 120 91 821
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 604 925 657 444 427 825 434 288 470 757 147 941
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -64 347 -23 178 -38 761 -42 153 -23 739 -53 499
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 684 440 -3 612 960 -3 568 660 -2 619 060 -2 969 080 -2 097 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 155 360 3 095 600 6 575 580 1 989 790 2 440 420 2 545 610