Pinnacle Financial Partners Inc. (PNFP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 8 091 810 10 964 400 8 268 430 4 060 160 3 846 890 3 268 270
Należności 161 182 98 813 104 078 84 462 79 657 57 440
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 37 294 000 34 485 000 30 939 000 24 132 700 21 753 400 19 068 100
Inwestycje długotrminowe 4 675 990 3 984 380 3 993 820 3 672 830 3 277 600 3 137 560
Rzeczowe aktywa trwałe 327 885 288 182 290 001 273 932 265 560 266 014
Wartość firmy 1 846 970 1 819 810 1 819 810 1 819 810 1 807 120 1 808 000
Wartości niematerialne 34 555 33 819 42 336 51 130 46 161 56 710
Pozostałe aktywa trwałe 2 015 440 1 473 190 1 520 760 1 220 440 904 359 757 333
Aktywa razem 41 970 000 38 469 400 34 932 900 27 805 500 25 031 000 22 205 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 888 491 1 311 850 1 758 500 2 811 610 1 928 720 1 785 410
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 35 175 600 31 469 600 27 858 700 20 349 600 18 977 400 16 597 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 36 064 100 32 781 400 29 617 200 23 161 200 20 906 200 18 382 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 386 512 377 343 411 074 288 569 158 951 114 890
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 36 450 600 33 158 800 30 028 200 23 449 700 21 065 100 18 497 700
Akcje zwykłe 75 735 75 468 75 376 76 364 77 111 63 761
Zyski (straty) zatrzymane 2 341 710 1 864 350 1 407 720 1 184 180 833 130 519 145
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 519 390 5 310 610 4 904 610 4 355 750 3 965 940 3 707 950
Pasywa razem 41 970 000 38 469 400 34 932 900 27 805 500 25 031 000 22 205 700