PNC Financial Services Group Inc (PNC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 176 101 000 217 623 000 181 621 000 125 054 000 107 482 000 118 773 000
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 504 428 000 509 131 000 425 205 000 367 216 000 336 706 000 341 869 000
Inwestycje długotrminowe 52 835 000 48 060 000 41 474 000 43 079 000 45 609 000 38 899 000
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 10 987 000 10 916 000 9 233 000 9 233 000 9 218 000 9 173 000
Wartości niematerialne 3 423 000 1 818 000 1 242 000 1 644 000 1 983 000 1 832 000
Pozostałe aktywa trwałe 38 425 000 35 326 000 30 999 000 32 202 000 34 408 000 27 894 000
Aktywa razem 557 263 000 557 191 000 466 679 000 410 295 000 382 315 000 380 768 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 58 713 000 30 784 000 37 195 000 60 263 000 57 419 000 59 088 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 452 738 000 470 681 000 375 443 000 300 689 000 277 126 000 274 095 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 511 451 000 501 465 000 412 638 000 360 952 000 334 545 000 333 183 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 38 000 31 000 31 000 29 000 42 000 72 000
Zobowiązania razem 511 489 000 501 496 000 412 669 000 360 981 000 334 587 000 333 255 000
Akcje zwykłe 412 000 426 000 427 000 447 000 467 000 481 000
Zyski (straty) zatrzymane 53 572 000 50 228 000 46 848 000 42 215 000 38 919 000 35 481 000
Akcje własne -18 716 000 -15 112 000 -14 205 000 -12 781 000 -9 454 000 -6 904 000
Kapitał własny 45 774 000 55 695 000 54 010 000 49 314 000 47 728 000 47 513 000
Pasywa razem 557 263 000 557 191 000 466 679 000 410 295 000 382 315 000 380 768 000