Prologis Inc (PLD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 278 483 556 117 598 086 1 088 860 343 856 447 046
Inwestycje krótkoterminowe 1 116 850 765 416 566 388 503 955 478 164 427 779
Należności 637 850 593 244 380 377 242 066 239 526 239 123
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 116 850 765 416 566 388 503 955 478 164 427 779
Aktywa obrotowe razem 2 033 180 1 914 780 1 544 850 1 834 880 1 061 550 1 113 950
Inwestycje długotrminowe 85 864 300 56 571 400 54 520 200 38 197 000 37 356 100 28 367 100
Rzeczowe aktywa trwałe 72 587 300 54 617 600 43 845 200 29 786 800 29 930 300 21 779 300
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 305 640 1 485 500 1 503 850 961 241 1 049 460 735 788
Aktywa razem 87 897 400 58 486 200 56 065 000 40 031 800 38 417 700 29 481 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 797 140 2 042 890 1 886 770 1 298 030 1 264 980 1 124 720
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 797 140 2 042 890 1 886 770 1 298 030 1 264 980 1 124 720
Długoterminowe zobowiązania finansowe 23 876 000 17 715 100 16 849 100 11 905 900 11 089 800 9 412 630
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 722 440 537 625 517 610 284 527 261 983 237 986
Udziały niekontrolujące 4 625 810 4 315 340 4 353 030 3 418 660 3 502 800 3 074 580
Zobowiązania razem 34 660 200 25 059 300 24 093 500 17 378 700 16 119 600 13 849 900
Akcje zwykłe 785 675 739 363 728 323 630 580 567 367 530 400
Zyski (straty) zatrzymane -457 695 -1 327 830 -2 394 690 -2 151 170 -2 378 470 -2 904 460
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 53 237 300 33 426 900 31 971 500 22 653 100 22 298 100 15 631 200
Pasywa razem 87 897 400 58 486 200 56 065 000 40 031 800 38 417 700 29 481 100