Perkinelmer, Inc. (PKI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Zysk (strata) netto 569 179 943 157 727 887 227 558
Amortyzacja 427 000 358 004 246 507 214 025
Zmiana stanu należności -411 012 -131 317 429 925 92 515
Zmiana stanu zapasów -219 252 110 147 157 630 18 590
Zmiana stanu gotówki -163 961 216 283 210 159 28 766
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 679 810 1 410 750 892 177 363 469
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -85 632 -99 888 -77 506 -76 331
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -132 851 -4 112 760 -504 498 -487 573
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -661 803 2 941 660 -202 872 150 130