Perkinelmer, Inc. (PKI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 454 358 618 319 402 036 191 877
Inwestycje krótkoterminowe 122 254 173 955 167 208 100 381
Należności 612 780 1 023 790 1 155 110 725 184
Zapasy 405 462 624 714 514 567 356 937
Pozostałe aktywa obrotowe 122 254 173 955 167 208 100 381
Aktywa obrotowe razem 3 288 560 2 440 780 2 238 920 1 374 380
Inwestycje długotrminowe 10 841 300 12 559 800 5 721 400 5 164 180
Rzeczowe aktywa trwałe 482 950 545 605 368 304 318 223
Wartość firmy 6 481 770 7 416 580 3 447 110 3 111 230
Wartości niematerialne 3 377 170 4 063 100 1 365 690 1 283 290
Pozostałe aktywa trwałe 256 551 295 192 284 422 254 945
Aktywa razem 14 129 900 15 000 600 7 960 320 6 538 560

Pasywa

w tys. USD

2022
(1 sty 2023)
2021
(2 sty 2022)
2020
(3 sty 2021)
2019
(29 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 272 826 355 458 327 325 235 855
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 470 929 4 240 380 948 9 974
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 800 728 854 046 943 916 517 003
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 544 480 1 213 740 1 652 190 762 832
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 923 350 4 979 740 1 609 700 2 064 040
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 109 180 1 480 470 774 531 751 468
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 746 980 7 859 310 4 224 820 3 724 740
Akcje zwykłe 126 155 116 165 111 514 110 827
Zyski (straty) zatrzymane 4 951 020 4 417 170 3 507 260 2 811 970
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 7 382 880 7 141 240 3 735 490 2 813 820
Pasywa razem 14 129 900 15 000 600 7 960 320 6 538 560