Park Hotels & Resorts Inc (PK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 501 000 1 362 000 852 000 2 844 000 2 737 000 2 791 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 857 000 462 000 366 000 985 000 944 000 977 000
Zysk ze sprzedaży brutto 1 644 000 900 000 486 000 1 859 000 1 793 000 1 814 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 63 000 62 000 63 000 62 000 65 000 68 000
Zysk operacyjny 289 000 -165 000 -558 000 459 000 407 000 396 000
Koszty odsetek netto 234 000 257 000 211 000 134 000 121 000 122 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 173 000 -450 000 -1 450 000 351 000 500 000 285 000
Podatek dochodowy 0 2 000 -6 000 35 000 23 000 -2 346 000
Udziały niekontrolujące 11 000 7 000 -4 000 10 000 5 000 6 000
Zysk (strata) netto 162 000 -459 000 -1 440 000 305 000 470 000 2 617 000