Park Hotels & Resorts Inc (PK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 162 000 -459 000 -1 440 000 305 000 470 000 2 617 000
Amortyzacja 269 000 281 000 298 000 264 000 277 000 288 000
Zmiana stanu należności 33 000 70 000 -154 000 27 000 28 000 -5 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 218 000 -263 000 605 000 -64 000 46 000 71 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 409 000 -137 000 438 000 499 000 444 000 653 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -168 000 -54 000 -86 000 -240 000 -188 000 -185 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 87 000 394 000 119 000 -635 000 419 000 -165 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -320 000 -475 000 914 000 97 000 -816 000 -459 000