Park Hotels & Resorts Inc (PK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 906 000 688 000 951 000 346 000 410 000 364 000
Inwestycje krótkoterminowe 58 000 35 000 39 000 83 000 82 000 48 000
Należności 129 000 96 000 26 000 180 000 153 000 125 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 58 000 35 000 39 000 83 000 82 000 48 000
Aktywa obrotowe razem 1 093 000 819 000 1 016 000 609 000 645 000 537 000
Inwestycje długotrminowe 8 638 000 8 924 000 9 571 000 10 681 000 8 718 000 9 177 000
Rzeczowe aktywa trwałe 8 301 000 8 511 000 9 193 000 9 594 000 7 975 000 8 311 000
Wartość firmy 0 0 0 607 000 607 000 606 000
Wartości niematerialne 43 000 44 000 45 000 46 000 27 000 41 000
Pozostałe aktywa trwałe 46 000 69 000 60 000 40 000 44 000 83 000
Aktywa razem 9 731 000 9 743 000 10 587 000 11 290 000 9 363 000 9 714 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 361 000 267 000 235 000 376 000 455 000 494 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 361 000 267 000 235 000 376 000 455 000 494 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 617 000 4 672 000 5 121 000 3 871 000 2 948 000 2 961 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 228 000 165 000 134 000 282 000 332 000 232 000
Udziały niekontrolujące -48 000 -49 000 -50 000 -45 000 -46 000 -49 000
Zobowiązania razem 5 392 000 5 291 000 5 694 000 4 794 000 3 731 000 3 703 000
Akcje zwykłe 228 000 236 000 236 000 212 000 203 000 211 000
Zyski (straty) zatrzymane 16 000 -83 000 376 000 1 922 000 2 047 000 2 229 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 339 000 4 452 000 4 893 000 6 496 000 5 632 000 6 011 000
Pasywa razem 9 731 000 9 743 000 10 587 000 11 290 000 9 363 000 9 714 000