Progressive Corp. (PGR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 324 000 5 677 700 3 943 400 2 593 900 1 592 200
Amortyzacja 337 400 331 800 306 100 262 400 236 100
Zmiana stanu należności 2 200 500 1 293 300 1 693 000 1 497 300 1 301 900
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 110 600 -149 700 156 700 -195 500 53 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 761 700 6 905 600 6 261 600 6 284 800 3 756 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -243 500 -223 500 -363 500 -266 000 -155 700
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 119 800 -6 117 700 -4 338 300 -7 331 800 -3 406 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 516 300 -938 800 -1 770 900 846 700 -300 900