Progressive Corp. (PGR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 54 126 300 52 153 400 48 074 800 40 062 100 34 067 900 27 597 700
Należności 16 249 000 14 380 000 12 179 500 10 886 200 9 193 200 7 695 900
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 578 000 639 300 544 500 807 800 500 500 323 000
Aktywa obrotowe razem 70 578 800 66 720 500 60 330 800 51 175 700 43 336 100 35 568 900
Inwestycje długotrminowe 4 886 200 4 411 800 3 767 500 3 719 600 3 238 900 3 132 300
Rzeczowe aktywa trwałe 1 034 000 1 137 300 1 106 000 1 213 700 1 131 700 1 119 600
Wartość firmy 227 900 452 700 452 700 452 700 452 700 452 700
Wartości niematerialne 86 300 117 300 171 400 228 300 294 600 366 600
Pozostałe aktywa trwałe 2 389 100 2 689 500 1 980 800 1 792 000 1 316 700 1 193 400
Aktywa razem 75 465 000 71 132 300 64 098 300 54 895 300 46 575 000 38 701 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 388 300 4 898 800 5 396 100 4 407 100 4 404 900 3 306 300
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 53 185 700 47 849 000 41 353 600 36 589 400 31 133 800 25 606 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 59 574 000 52 747 800 46 749 700 40 996 500 35 538 700 28 912 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 225 600 214 500 503 700
Zobowiązania razem 59 574 000 52 900 700 47 059 700 41 222 100 35 753 200 29 416 400
Akcje zwykłe 584 400 584 500 584 900 583 800 582 400 580 800
Zyski (straty) zatrzymane 15 721 200 15 339 700 13 354 900 10 679 600 8 386 600 6 031 700
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 15 891 000 18 231 600 17 038 600 13 673 200 10 821 800 9 284 800
Pasywa razem 75 465 000 71 132 300 64 098 300 54 895 300 46 575 000 38 701 200