Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -124 104 -235 065 -424 293 82 592 -4 405 83 379
Amortyzacja 239 583 224 251 224 560 234 880 108 475 102 290
Zmiana stanu należności 8 213 26 820 -39 394 -10 278 30 691 1 519
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -17 478 -65 756 94 176 -53 268 57 956 -8 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 278 745 70 766 201 776 395 202 135 697 195 050
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -116 743 -83 827 -125 014 -170 384 -89 769 -80 865
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -109 385 -81 569 250 117 299 968 -1 778 160 131 173
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -209 338 -33 250 31 084 -746 106 1 717 740 -334 223