Pebblebrook Hotel Trust (PEB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 58 518 124 274 30 098 83 366 25 410
Inwestycje krótkoterminowe 52 565 47 819 59 474 76 702 43 642
Należności 37 045 10 225 49 619 59 897 29 206
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 52 565 47 819 59 474 76 702 43 642
Aktywa obrotowe razem 148 128 182 318 139 191 219 965 98 258
Inwestycje długotrminowe 6 113 060 5 894 050 6 359 360 6 758 380 2 492 610
Rzeczowe aktywa trwałe 6 079 330 5 882 020 6 332 590 6 534 190 2 456 450
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 199 745 29 037
Aktywa razem 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350 2 590 870

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 335 971 276 463 637 399 461 520 202 105
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 335 971 276 463 637 399 461 520 202 105
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 441 890 2 280 470 2 229 220 2 746 900 885 237
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 7 724 6 989 10 728 10 095 4 625
Zobowiązania razem 3 105 010 2 819 030 2 877 350 3 218 510 1 091 970
Akcje zwykłe 130 804 130 610 130 472 74 286 69 592
Zyski (straty) zatrzymane -1 094 020 -853 973 -424 996 -308 806 -191 013
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 156 180 3 257 340 3 621 210 3 759 840 1 498 900
Pasywa razem 6 261 190 6 076 370 6 498 560 6 978 350 2 590 870