PotlatchDeltic Corp (PCH)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 343 809 296 151 252 340 83 310 76 639 120 457
Inwestycje krótkoterminowe 36 955 21 630 16 136 14 071 13 516 10 596
Należności 22 813 31 028 26 606 20 279 30 564 12 122
Zapasy 67 958 72 369 62 036 65 781 60 805 50 132
Pozostałe aktywa obrotowe 36 955 21 630 16 136 14 071 13 516 10 596
Aktywa obrotowe razem 471 535 421 178 357 118 183 441 262 198 193 307
Inwestycje długotrminowe 3 079 020 2 114 040 2 023 950 2 051 620 2 063 650 759 772
Rzeczowe aktywa trwałe 2 826 560 1 974 990 1 888 600 1 925 050 1 945 010 731 705
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 17 420 15 491 16 270 17 049 17 828 0
Pozostałe aktywa trwałe 221 427 111 118 104 663 88 650 94 912 6 275
Aktywa razem 3 550 560 2 535 220 2 381 060 2 235 060 2 325 850 953 079

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 12 241 12 749 9 724 12 734 12 073 9 361
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 39 979 42 977 39 981 45 974 39 973 14 263
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 87 546 70 453 90 129 54 544 84 238 51 174
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 139 766 126 179 139 834 113 252 136 284 74 798
Długoterminowe zobowiązania finansowe 992 701 715 279 717 366 710 495 715 391 559 056
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 113 145 132 750 201 172 164 316 127 389 118 683
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 287 400 1 009 080 1 076 110 1 008 230 1 011 070 752 537
Akcje zwykłe 72 740 67 352 67 237 67 608 60 534 40 824
Zyski (straty) zatrzymane -208 979 -280 910 -315 510 -359 330 -282 391 -104 363
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 263 150 1 526 130 1 304 950 1 226 830 1 314 780 200 542
Pasywa razem 3 550 560 2 535 220 2 381 060 2 235 060 2 325 850 953 079