Payoneer Global Inc (PAYO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży 627 623 473 403 345 592
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 110 165 101 476 97 040
Zysk ze sprzedaży brutto 517 458 371 927 248 552
Koszty badań i rozwoju 115 041 80 760 52 301
Koszty ogólnego zarządu 254 574 178 730 114 475
Zysk operacyjny -22 214 -30 209 -17 295
Koszty odsetek netto 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 616 -25 276 -15 426
Podatek dochodowy 13 586 8 711 8 320
Udziały niekontrolujące 0 0 0
Zysk (strata) netto -11 970 -67 619 -37 382