Payoneer Global Inc (PAYO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Zysk (strata) netto -11 970 -67 619 -37 382
Amortyzacja 20 858 17 997 17 095
Zmiana stanu należności -17 486 -16 419 83 938
Zmiana stanu zapasów 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 77 373 362 938 102 988
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 83 960 20 015 9 526
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 504 -6 891 -4 992
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 5 734 10 156 -66 854
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 461 310 1 396 200 1 673 460