Payoneer Global Inc (PAYO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 543 299 465 926 102 988
Inwestycje krótkoterminowe 5 874 890 4 426 280 3 357 140
Należności 50 033 67 519 83 938
Zapasy 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 5 874 890 4 426 280 3 357 140
Aktywa obrotowe razem 6 471 100 4 962 720 3 570 460
Inwestycje długotrminowe 123 547 116 029 99 225
Rzeczowe aktywa trwałe 14 392 12 140 12 694
Wartość firmy 19 889 21 127 22 541
Wartości niematerialne 45 444 37 529 34 415
Pozostałe aktywa trwałe 13 116 15 264 13 834
Aktywa razem 6 594 650 5 078 750 3 669 680

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 41 566 17 200 17 245
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 13 500
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 935 950 4 480 630 3 410 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 977 510 4 497 830 3 440 920
Długoterminowe zobowiązania finansowe 16 138 13 665 26 525
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 55 745 80 186 12 403
Udziały niekontrolujące 0 0 0
Zobowiązania razem 6 049 400 4 591 680 3 479 850
Akcje zwykłe 348 045 202 882 47 008
Zyski (straty) zatrzymane -108 529 -94 054 -60 067
Akcje własne 0 0 0
Kapitał własny 545 256 487 073 189 834
Pasywa razem 6 594 650 5 078 750 3 669 680