Bank OZK (OZK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Przychody ze sprzedaży 1 380 570 1 186 840 1 185 390 1 270 070 1 208 600 1 050 900 760 798
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 83 494 -77 938 203 639 26 241 64 398 28 092 23 792
Zysk ze sprzedaży brutto 1 297 080 1 264 780 981 750 1 243 830 1 144 200 1 022 810 737 006
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 70 058 66 801 69 429 66 260 67 919 59 187 48 141
Zysk operacyjny 721 530 752 921 379 849 566 756 561 969 578 458 423 624
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 1 165 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 721 530 752 921 376 180 564 337 554 058 580 523 424 358
Podatek dochodowy 157 440 173 888 84 314 138 429 136 977 158 586 154 278
Udziały niekontrolujące -51 32 -32 2 -25 46 101
Zysk (strata) netto 547 520 579 001 291 898 425 906 417 106 421 891 269 979