Bank OZK (OZK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Zysk (strata) netto 547 520 579 001 291 898 425 906 417 106 421 891 269 979
Amortyzacja 43 990 43 131 43 791 35 117 35 440 34 070 25 032
Zmiana stanu należności 42 105 -5 052 12 869 -6 760 17 360 12 689 26 420
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 020 380 -339 833 897 905 1 205 080 -149 716 -373 867 725 133
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 764 946 542 662 551 946 424 644 705 314 384 480 241 928
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 852 -33 918 -49 606 -98 691 -86 752 -38 864 -45 171
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 430 240 125 749 -2 972 240 120 631 -1 526 460 -2 630 400 -2 284 240
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 644 924 -1 008 240 3 318 200 659 810 671 429 1 819 940 2 817 690