Bank OZK (OZK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 3 542 840 3 972 480 3 443 840 2 299 240 2 888 280 2 622 800 1 523 720
Należności 125 130 83 025 88 077 75 208 81 968 64 608 51 919
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 25 271 400 24 199 800 24 838 900 21 293 700 20 276 500 19 076 700 16 876 500
Inwestycje długotrminowe 2 385 220 2 330 650 2 323 680 2 262 000 2 111 550 2 198 950 2 013 680
Rzeczowe aktywa trwałe 678 405 695 857 738 842 711 541 567 189 519 811 504 086
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 663 543 669 063 675 458 684 542 696 461 709 040 720 950
Pozostałe aktywa trwałe 1 036 650 959 989 898 291 846 822 831 729 944 738 744 939
Aktywa razem 27 656 600 26 530 400 27 162 600 23 555 700 22 388 000 21 275 600 18 890 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 075 200 1 217 370 1 095 450 694 966 439 331 364 019 382 661
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 21 890 400 20 473 700 21 791 800 18 707 300 18 175 300 17 447 800 15 712 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 22 965 600 21 691 100 22 887 200 19 402 300 18 614 700 17 811 900 16 095 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 1 359 3 117 3 085 3 117 3 035 3 060 3 264
Zobowiązania razem 22 967 000 21 694 200 22 890 300 19 405 400 18 617 700 17 814 900 16 098 500
Akcje zwykłe 120 275 129 060 129 319 128 926 128 595 125 465 104 409
Zyski (straty) zatrzymane 2 773 140 2 378 470 1 946 880 1 869 980 1 565 200 1 250 310 914 434
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 4 689 580 4 836 240 4 272 270 4 150 350 3 770 330 3 460 730 2 791 610
Pasywa razem 27 656 600 26 530 400 27 162 600 23 555 700 22 388 000 21 275 600 18 890 100