OneSpan Inc (OSPN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 219 006 214 481 215 691 254 570 212 280 193 291
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 70 436 71 546 63 439 81 962 64 813 58 777
Zysk ze sprzedaży brutto 148 570 142 935 152 252 172 608 147 467 134 514
Koszty badań i rozwoju 41 735 47 414 41 194 42 463 32 197 23 119
Koszty ogólnego zarządu 116 501 115 761 107 194 105 400 105 394 96 394
Zysk operacyjny -13 805 -26 128 -5 258 15 275 24 6 192
Koszty odsetek netto -595 1 -404 -747 -1 265 -1 431
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 693 -26 143 -3 420 15 495 3 553 8 381
Podatek dochodowy 2 741 4 441 2 035 6 706 -293 30 780
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -14 434 -30 584 -5 455 8 789 3 846 -22 399