OneSpan Inc (OSPN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -14 434 -30 584 -5 455 8 789 3 846 -22 399
Amortyzacja 7 066 8 926 12 003 11 545 12 138 10 601
Zmiana stanu należności 8 520 -925 -4 868 2 774 10 669 12 083
Zmiana stanu zapasów 1 709 -2 748 -6 726 5 391 2 388 -5 380
Zmiana stanu gotówki 341 -16 765 5 460 10 296 -58 897 14 193
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 786 -2 745 14 922 18 244 1 226 17 627
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 025 -2 169 -3 101 -7 453 -3 685 -3 195
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 46 587 -10 980 -4 664 -9 893 194 12 798
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 308 -10 394 -7 060 -569 -970 -640