OneSpan Inc (OSPN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 98 829 98 488 115 253 109 793 99 497 158 394
Inwestycje krótkoterminowe 21 525 21 644 21 295 19 602 18 400 8 541
Należności 65 132 56 612 57 537 62 405 59 631 48 962
Zapasy 12 054 10 345 13 093 19 819 14 428 12 040
Pozostałe aktywa obrotowe 21 525 21 644 21 295 19 602 18 400 8 541
Aktywa obrotowe razem 197 540 187 089 207 178 211 619 191 956 227 937
Inwestycje długotrminowe 137 542 155 182 168 025 172 951 160 870 109 685
Rzeczowe aktywa trwałe 12 681 10 757 11 835 11 454 6 250 4 776
Wartość firmy 90 514 96 174 97 552 94 612 91 841 56 332
Wartości niematerialne 12 482 21 270 27 196 36 209 45 462 37 888
Pozostałe aktywa trwałe 11 942 13 998 13 056 12 233 7 616 868
Aktywa razem 335 082 342 271 375 203 384 570 352 826 337 622

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 17 357 8 204 5 684 10 835 7 202 8 144
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 93 457 80 872 69 620 63 278 65 155 58 009
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 110 814 89 076 75 304 74 113 72 357 66 153
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 11 318 21 949 28 248 30 514 25 367 25 786
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 131 771 122 491 117 863 120 549 100 385 99 692
Akcje zwykłe 40 143 39 614 40 035 40 050 39 932 39 802
Zyski (straty) zatrzymane 128 738 143 173 173 731 181 167 172 378 156 151
Akcje własne -18 222 -12 501 -5 030 0 0 0
Kapitał własny 203 311 219 780 257 340 264 021 252 441 237 930
Pasywa razem 335 082 342 271 375 203 384 570 352 826 337 622