Old Republic International Corp. (ORI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 590 400 7 322 000 6 614 100 6 315 500 6 262 900
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 8 590 400 7 322 000 6 614 100 6 315 500 6 262 900
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 171 000 844 500 723 000 732 000 725 500
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 922 100 688 300 1 322 500 438 200 725 500
Podatek dochodowy 387 600 129 800 265 800 67 600 164 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 534 500 558 500 1 056 700 370 600 560 700