Old Republic International Corp. (ORI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 534 500 558 500 1 056 700 370 600 560 700
Amortyzacja 0 0 0 0 0
Zmiana stanu należności 820 300 692 700 302 000 183 800 218 800
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 39 400 39 900 -21 500 -25 600 -19 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 311 600 1 185 000 936 200 760 500 452 800
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -936 600 -845 200 -424 600 -239 500 -293 900
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -335 900 -300 000 -533 100 -546 500 -178 500