Old Republic International Corp. (ORI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 15 966 300 16 660 600 15 416 400 14 454 000 13 245 000 13 537 200
Należności 7 854 100 6 981 900 6 161 600 5 468 900 5 166 900 4 983 100
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 106 700 84 400 86 400 95 000 222 200 206 700
Aktywa obrotowe razem 23 901 400 23 800 600 21 696 700 20 001 700 18 512 200 18 646 200
Inwestycje długotrminowe 1 257 300 1 180 700 1 118 000 1 073 900 814 100 756 600
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 257 300 1 180 700 1 118 000 1 073 900 814 100 756 600
Aktywa razem 25 158 700 24 981 300 22 814 700 21 075 600 19 326 300 19 402 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 597 000 1 588 500 966 400 974 000 981 400 1 448 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 16 794 500 15 617 000 14 657 100 13 515 500 12 900 500 12 534 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 18 391 500 17 205 500 15 623 500 14 489 500 13 881 900 13 983 600
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 560 500 633 300 867 300 474 100 288 300 585 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 18 992 900 18 088 300 16 628 100 15 075 800 14 180 500 14 669 900
Akcje zwykłe 301 677 301 945 298 408 299 885 294 249 262 115
Zyski (straty) zatrzymane 5 319 700 5 214 000 4 394 800 4 386 000 3 849 800 3 206 900
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 166 200 6 893 100 6 186 600 6 000 000 5 146 200 4 733 100
Pasywa razem 25 158 700 24 981 300 22 814 700 21 075 600 19 326 300 19 402 800