Old National Bancorp (ONB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 853 980 852 868 902 582 929 704 813 361 678 718
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 144 799 -28 812 38 395 4 747 6 966 3 050
Zysk ze sprzedaży brutto 1 709 180 881 680 864 187 924 957 806 395 675 668
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 160 322 84 222 82 880 88 056 82 649 73 243
Zysk operacyjny 571 551 338 862 255 556 290 356 194 691 168 664
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 544 733 338 862 255 556 290 356 208 680 168 664
Podatek dochodowy 116 446 61 324 29 147 52 150 17 850 72 939
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 414 169 277 538 226 409 238 206 190 830 95 725