Old National Bancorp (ONB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 414 169 277 538 226 409 238 206 190 830 95 725
Amortyzacja 62 293 38 612 43 002 43 630 38 215 34 024
Zmiana stanu należności 106 412 -1 197 183 -4 341 2 362 5 721
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 280 769 -95 545 33 442 -49 237 61 250 13 372
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 814 425 330 380 219 820 233 756 234 407 290 659
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -37 901 -48 692 -30 871 -37 423 -33 391 -37 303
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 685 510 -1 431 580 -2 141 450 -525 404 -271 416 -576 975
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 777 475 1 333 510 2 235 010 250 820 63 742 321 229