Old National Bancorp (ONB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 10 202 300 16 160 200 6 357 420 5 480 400 4 683 400 3 965 880
Należności 190 521 168 218 85 306 85 123 89 464 87 102
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 41 666 200 43 662 700 20 366 000 17 863 200 17 245 300 15 349 100
Inwestycje długotrminowe 5 097 180 5 244 390 2 594 600 2 548 470 2 483 130 2 169 230
Rzeczowe aktywa trwałe 557 307 952 372 464 408 490 925 485 912 458 074
Wartość firmy 1 998 720 2 073 990 1 036 990 1 036 990 1 036 260 828 051
Wartości niematerialne 126 405 69 356 46 014 60 105 77 016 53 096
Pozostałe aktywa trwałe 2 225 040 2 009 560 970 988 835 265 790 413 703 166
Aktywa razem 46 763 400 48 907 100 22 960 600 20 411 700 19 728 400 17 518 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 140 040 4 331 460 2 245 390 2 416 950 2 126 240 2 188 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 36 269 300 38 364 700 17 656 000 15 042 800 14 907 400 13 170 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 41 409 300 42 696 200 19 901 400 17 459 700 17 033 600 15 358 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 469 34 466 0 0 5 262 5 389
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 41 634 800 42 883 100 19 988 000 17 559 200 17 038 900 15 363 900
Akcje zwykłe 275 179 330 356 165 509 171 907 155 675 137 821
Zyski (straty) zatrzymane 1 217 350 1 936 020 783 892 682 185 527 684 413 130
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 128 600 6 024 040 2 972 660 2 852 450 2 689 570 2 154 400
Pasywa razem 46 763 400 48 907 100 22 960 600 20 411 700 19 728 400 17 518 300