Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 146 391 524 496 20 958 11 975 37 193
Inwestycje krótkoterminowe 205 298 144 495 107 580 426 525 434 013
Należności 1 441 790 829 796 835 121 818 958 1 202 950
Zapasy 580 899 370 988 506 675 141 174 90 301
Pozostałe aktywa obrotowe 205 298 144 495 107 580 426 525 434 013
Aktywa obrotowe razem 2 374 370 1 869 780 1 470 330 1 398 630 1 764 460
Inwestycje długotrminowe 21 247 200 21 209 000 20 341 800 16 833 000 15 081 500
Rzeczowe aktywa trwałe 19 319 900 19 154 900 18 348 700 14 766 700 12 698 100
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 763 295 773 723 957 833 967 142 993 460
Pozostałe aktywa trwałe 366 457 475 296 173 425 130 096 180 830
Aktywa razem 23 621 600 23 078 800 21 812 100 18 231 700 16 845 900

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 332 390 719 302 1 209 900 1 118 100 1 140 570
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 895 814 7 650 229 599 507 650 1 047 320
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 956 414 617 595 580 799 482 684 479 441
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 184 620 1 344 550 2 020 300 2 108 440 2 667 340
Długoterminowe zobowiązania finansowe 12 747 600 14 228 400 12 504 100 8 873 330 8 091 630
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 431 869 706 081 525 756 450 627 348 924
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 157 485
Zobowiązania razem 17 606 400 17 036 400 15 586 200 11 652 100 11 318 100
Akcje zwykłe 446 403 431 105 413 560 411 485 297 477
Zyski (straty) zatrzymane 0 0 0 0 0
Akcje własne -732 096 -764 298 -808 394 -851 806 -876 713
Kapitał własny 6 015 160 6 042 400 6 225 950 6 579 540 5 527 870
Pasywa razem 23 621 600 23 078 800 21 812 100 18 231 700 16 845 900