Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 062 810 892 381 928 830 881 682 908 385
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 77 733 37 997 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 985 076 854 384 928 830 881 682 908 385
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 64 628 59 889 57 869 63 508 47 683
Zysk operacyjny 329 756 226 848 340 515 328 401 338 288
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 55 654 32 578
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 432 142 168 470 354 791 296 894 108 158
Podatek dochodowy 3 840 4 925 2 844 3 010 3 248
Udziały niekontrolujące 11 563 4 218 10 824 12 306 4 491
Zysk (strata) netto 416 739 159 327 341 123 281 578 100 419