Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 416 739 159 327 341 123 281 578 100 419
Amortyzacja 342 014 329 924 301 683 281 279 287 591
Zmiana stanu należności 18 000 -163 139 60 836 68 043 39 299
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -143 001 139 418 13 817 -75 637 -7 750
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 722 136 708 256 553 747 499 373 577 912
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -140 012 -106 183 -192 570 -169 265 -124 455
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -524 173 -89 057 -378 953 -173 219 -285 133
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -341 117 -485 548 -153 959 -410 701 -303 815