Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 480 757 478 206 430 716 636 888 641 307
Należności 263 074 245 074 408 213 347 377 279 334
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 1 603 330 1 776 150 1 636 610 1 705 420 1 677 810
Inwestycje długotrminowe 8 035 150 7 721 300 8 159 520 6 885 450 7 095 500
Rzeczowe aktywa trwałe 6 789 090 6 705 240 7 198 570 6 183 790 6 279 130
Wartość firmy 651 417 651 737 644 415 643 950 644 690
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 138 804 82 231 102 462 24 308 37 587
Aktywa razem 9 638 480 9 497 450 9 796 120 8 590 880 8 773 300

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 253 540 5 169 250 5 136 140 4 540 620 4 572 160
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 268 516 280 824 312 040 272 172 295 142
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 522 050 5 450 080 5 448 180 4 812 790 4 867 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 201 388 194 731 201 166 320 043 333 167
Zobowiązania razem 5 731 640 5 655 570 5 660 700 5 146 440 5 218 210
Akcje zwykłe 236 933 227 741 213 404 200 279 197 738
Zyski (straty) zatrzymane -2 542 430 -2 321 360 -1 840 110 -1 608 690 -1 370 890
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 906 840 3 841 880 4 135 430 3 444 440 3 555 090
Pasywa razem 9 638 480 9 497 450 9 796 120 8 590 880 8 773 300