OFG Bancorp (OFG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 647 263 582 409 590 363 455 973 440 514 424 334
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 24 119 221 92 672 96 792 56 108 113 139
Zysk ze sprzedaży brutto 623 144 582 188 497 691 359 181 384 406 311 195
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 59 548 57 157 53 134 35 260 38 168 38 173
Zysk operacyjny 243 605 217 227 117 135 110 487 137 462 72 723
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 244 105 214 603 94 826 75 250 132 800 68 089
Podatek dochodowy 77 866 68 452 20 499 21 409 48 390 15 443
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 166 239 144 896 67 815 47 329 72 386 38 784