OFG Bancorp (OFG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 166 239 144 896 67 815 47 329 72 386 38 784
Amortyzacja 24 312 23 931 23 756 9 683 10 217 10 459
Zmiana stanu należności 5 842 -8 987 28 427 2 866 -15 715 29 742
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 468 380 -127 771 1 297 760 402 429 -36 079 -26 651
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 164 456 100 044 -88 621 109 617 133 355 151 440
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -30 999 -23 053 -15 263 -12 966 -11 491 -6 469
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 512 940 -182 934 881 082 842 173 488 767 187 304
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -124 705 -49 037 -510 359 -549 096 -317 242 -363 980