OFG Bancorp (OFG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 150 670 1 132 800 656 519 1 304 670 1 357 890 1 260 700
Należności 62 402 56 560 65 547 37 120 34 254 49 969
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 134 403 145 363 141 976 203 536 75 630 89 353
Aktywa obrotowe razem 9 442 030 9 450 700 9 323 060 8 810 030 6 258 500 5 835 940
Inwestycje długotrminowe 376 753 449 018 502 952 487 635 324 851 353 114
Rzeczowe aktywa trwałe 106 820 92 124 83 786 81 105 68 892 67 860
Wartość firmy 84 241 86 069 86 069 86 069 86 069 86 069
Wartości niematerialne 27 593 36 093 45 896 56 965 3 369 4 687
Pozostałe aktywa trwałe 61 420 88 756 78 845 13 325 14 921 18 272
Aktywa razem 9 818 780 9 899 720 9 826 010 9 297 660 6 583 350 6 189 050

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 034 64 571 102 351 305 561 570 425 328 748
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 721 970 8 735 490 8 605 120 7 906 780 5 013 050 4 915 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 749 000 8 800 060 8 707 470 8 212 340 5 583 480 5 243 950
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 776 370 8 830 560 8 740 040 8 252 180 5 583 480 5 243 950
Akcje zwykłe 48 033 51 370 51 555 51 335 45 400 43 939
Zyski (straty) zatrzymane 516 371 399 949 300 096 279 646 253 040 200 878
Akcje własne -211 135 -150 572 -102 949 -102 339 -103 633 -104 502
Kapitał własny 1 042 410 1 069 160 1 085 980 1 045 480 999 877 945 107
Pasywa razem 9 818 780 9 899 720 9 826 010 9 297 660 6 583 350 6 189 050