Realty Income Corp. (O)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 343 680 2 080 460 1 651 620 1 491 590 1 327 840 1 215 770
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 343 680 2 080 460 1 651 620 1 491 590 1 327 840 1 215 770
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 138 459 96 980 73 215 66 483 84 148 58 446
Zysk operacyjny 1 249 420 752 973 782 076 742 562 637 584 589 054
Koszty odsetek netto 465 223 323 644 309 336 290 991 266 020 247 413
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 872 416 360 747 396 506 443 636 369 938 325 362
Podatek dochodowy 0 0 0 6 158 5 340 6 044
Udziały niekontrolujące 3 008 1 291 1 020 996 984 520
Zysk (strata) netto 869 408 359 456 395 486 436 482 363 614 301 514