Realty Income Corp. (O)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 869 408 359 456 395 486 436 482 363 614 301 514
Amortyzacja 1 670 390 897 835 677 038 593 961 539 780 498 788
Zmiana stanu należności 1 069 860 13 101 236 153 36 978 21 539 18 868
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -87 477 -565 897 770 465 43 624 3 489 -2 522
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 563 860 1 322 190 1 115 540 1 068 940 940 742 875 850
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -8 981 950 -6 332 160 -2 291 840 -3 596 120 -1 794 680 -1 428 520
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8 387 080 -6 437 700 -2 032 380 -3 501 810 -1 639 680 -1 254 510
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 738 240 4 577 120 1 692 080 2 492 600 707 871 375 118