Realty Income Corp. (O)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 171 102 258 579 824 476 54 011 10 387 6 898
Inwestycje krótkoterminowe 134 375 75 663 33 091 11 839 14 695 12 851
Należności 1 501 080 431 223 418 122 181 969 144 991 123 452
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 134 375 75 663 33 091 11 839 14 695 12 851
Aktywa obrotowe razem 1 806 560 862 566 1 297 910 247 819 170 073 143 201
Inwestycje długotrminowe 47 866 500 42 274 900 19 442 400 18 307 000 15 090 400 13 915 000
Rzeczowe aktywa trwałe 37 752 400 31 959 100 17 466 200 16 400 000 13 826 900 12 669 800
Wartość firmy 3 731 480 3 676 700 14 180 14 430 14 630 14 970
Wartości niematerialne 5 168 370 5 275 300 1 710 660 1 493 380 1 199 600 1 194 930
Pozostałe aktywa trwałe 544 012 560 845 120 336 177 330 31 537 27 887
Aktywa razem 49 673 100 43 137 500 20 740 300 18 554 800 15 260 500 14 058 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 862 650 1 663 480 0 1 729 8 597 2 360
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 446 818 385 946 427 671 258 341 199 050 174 221
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 309 460 2 049 420 427 671 260 070 207 647 176 581
Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 431 200 13 935 200 8 824 770 7 907 490 6 505 610 6 116 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 649 080 1 561 680 355 558 460 790 426 246 374 080
Udziały niekontrolujące 130 140 76 826 32 247 29 702 32 236 19 207
Zobowiązania razem 20 959 900 18 084 900 9 754 800 8 780 340 7 171 740 6 686 660
Akcje zwykłe 611 766 414 535 345 280 315 837 289 427 273 466
Zyski (straty) zatrzymane -5 493 190 -4 530 570 -3 659 930 -3 082 290 -2 657 660 -2 252 760
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 28 713 100 25 052 600 10 985 500 9 774 460 8 088 740 7 371 500
Pasywa razem 49 673 100 43 137 500 20 740 300 18 554 800 15 260 500 14 058 200