New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 258 388 206 866 350 161 694 614 455 799 366 087
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 -2 780 1 257 -1 739
Zysk ze sprzedaży brutto 258 388 206 866 350 161 697 394 454 542 367 826
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 52 440 48 908 42 228 35 131 22 868 18 357
Zysk operacyjny -219 594 19 193 -289 807 80 809 36 001 18 648
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) -135 587 137 845 1 097 94 310 61 574 65 994
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -340 107 190 934 -287 262 172 477 103 738 91 922
Podatek dochodowy 542 2 458 981 -419 -1 057 3 355
Udziały niekontrolujące -42 044 -4 724 267 -840 1 909 -3 413
Zysk (strata) netto -340 577 144 176 -329 696 144 835 79 186 76 320