New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -340 577 144 176 -329 696 144 835 79 186 76 320
Amortyzacja 152 961 51 386 14 744 55 629 -29 338 197
Zmiana stanu należności 45 424 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -44 884 -3 581 174 420 15 039 8 533 11 637
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 91 783 138 912 110 755 35 101 24 177 29 332
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -209 472 -46 157 -683 -1 119 -640 -337
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -508 775 -133 030 2 117 880 -769 065 -642 474 -430 688
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 460 069 27 489 -2 045 760 746 431 621 247 377 276