New York Mortgage Trust Inc (NYMT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 806 506 1 218 430 724 726 2 191 230 1 637 340 1 531 750
Należności 45 424 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 13 979 0 0 185 092 125 084 118 668
Aktywa obrotowe razem 4 709 260 5 203 650 4 230 670 23 088 100 14 443 700 11 776 800
Inwestycje długotrminowe 1 531 480 438 047 424 919 395 232 293 947 279 487
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 25 222 25 222 25 222
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 34 643 198 416 165 824 180 045 165 555 138 920
Aktywa razem 6 240 740 5 641 700 4 655 590 23 483 400 14 737 600 12 056 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 639 810 2 511 180 1 803 980 21 101 100 11 912 500 9 721 240
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 842 914 554 259 405 531 0 1 543 580 1 276 920
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 482 720 3 065 440 2 209 520 21 101 100 13 456 100 10 998 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 323 144 478 138 498 177 260 101 228 82 126
Udziały niekontrolujące 96 895 90 751 6 371 -704 904 4 136
Zobowiązania razem 4 473 530 3 300 670 2 354 380 21 277 600 13 558 200 11 084 400
Akcje zwykłe 377 287 94 808 371 004 221 380 127 243 111 836
Zyski (straty) zatrzymane -1 052 770 -559 338 -551 268 -148 863 -103 178 -75 717
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 767 220 2 341 030 2 301 200 2 205 730 1 179 390 971 865
Pasywa razem 6 240 740 5 641 700 4 655 590 23 483 400 14 737 600 12 056 300