New York Community Bancorp Inc. (NYCB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 182 000 1 750 000 1 769 070 1 889 390 1 781 230 1 717 090
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 133 000 3 000 62 228 7 105 18 256 37 242
Zysk ze sprzedaży brutto 2 049 000 1 747 000 1 706 840 1 882 280 1 762 980 1 679 850
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 250 000 215 000 210 276 209 521 229 132 280 233
Zysk operacyjny 742 000 829 000 587 804 523 307 557 669 586 189
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 826 000 806 000 587 804 523 307 557 669 668 215
Podatek dochodowy 176 000 210 000 76 695 128 264 135 252 202 014
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 609 000 556 000 472 483 357 882 384 718 438 026