New York Community Bancorp Inc. (NYCB)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 609 000 556 000 472 483 357 882 384 718 438 026
Amortyzacja 23 000 21 000 34 994 35 047 36 214 33 011
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 -243 686
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -179 000 263 069 1 206 060 -733 085 -1 053 210 1 970 320
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 026 000 290 000 334 196 509 750 540 355 1 326 710
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 000 -4 000 0 0 -9 847 -27 783
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 323 000 -2 762 000 -1 025 360 -2 058 910 -4 020 470 1 061 740
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 168 000 2 735 000 1 897 220 816 072 2 426 900 -418 131