New York Community Bancorp Inc. (NYCB)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 13 017 000 7 714 000 7 840 250 5 885 890 5 644 850 3 572 780
Należności 0 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 780 6 100
Aktywa obrotowe razem 83 657 000 55 464 000 52 477 700 48 374 300 47 125 900 44 330 900
Inwestycje długotrminowe 6 487 000 4 063 000 3 828 390 5 266 550 4 773 480 4 793 320
Rzeczowe aktywa trwałe 491 000 270 000 287 447 312 626 346 179 368 655
Wartość firmy 2 426 000 2 426 000 2 426 380 2 426 380 2 436 130 2 436 130
Wartości niematerialne 287 000 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 283 000 1 110 000 839 380 2 229 080 1 980 380 1 972 130
Aktywa razem 90 144 000 59 527 000 56 306 100 53 640 800 51 899 400 49 124 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 21 332 000 15 762 000 15 283 500 13 757 600 13 707 900 12 463 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 58 721 000 35 859 000 33 236 800 32 457 100 31 264 400 29 552 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 80 053 000 51 621 000 48 520 400 46 214 700 44 972 300 42 015 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 267 000 613 000 677 273 428 411 271 845 312 977
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 81 320 000 52 483 000 49 464 500 46 929 100 45 244 100 42 328 800
Akcje zwykłe 483 603 463 866 462 605 465 380 487 288 487 074
Zyski (straty) zatrzymane 1 041 000 741 000 494 229 342 023 297 202 237 868
Akcje własne -237 000 -246 000 -257 541 -220 717 -161 998 -7 615
Kapitał własny 8 824 000 7 044 000 6 841 640 6 711 690 6 655 240 6 795 380
Pasywa razem 90 144 000 59 527 000 56 306 100 53 640 800 51 899 400 49 124 200