NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 219 240 204 800 181 066 146 597 144 235
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 219 240 204 800 181 066 146 597 144 235
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 19 298 16 274 16 378 13 942 12 434
Zysk operacyjny 18 208 13 564 14 909 16 792 13 289
Koszty odsetek netto 44 623 44 753 41 744 30 870 26 268
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 106 44 150 99 438 -1 614 56 359
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 69 132 298 -5 2 985
Zysk (strata) netto 23 037 44 018 99 140 -1 609 53 374