NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -9 260 23 037 44 018 99 140 -1 609 53 374
Amortyzacja 97 648 86 878 82 411 69 086 47 470 48 752
Zmiana stanu należności 12 277 -4 201 2 760 2 945 408 -76
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -32 688 24 993 -1 214 5 807 3 828 -6 669
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 79 096 73 268 57 226 51 366 41 743 37 506
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -62 100 -43 006 -49 977 -44 159 -28 481 -24 443
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -162 303 -235 906 11 503 -553 129 -136 954 2 324
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 46 310 194 319 -82 896 529 816 95 092 -51 843