NexPoint Residential Trust Inc (NXRT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 16 762 49 450 24 457 25 671 19 864 16 036
Inwestycje krótkoterminowe 113 865 8 227 2 405 6 712 27 199 18 039
Należności 17 121 4 844 9 045 6 285 3 340 2 932
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 113 865 8 227 2 405 6 712 27 199 18 039
Aktywa obrotowe razem 147 748 62 521 68 465 38 668 50 403 37 007
Inwestycje długotrminowe 2 077 590 2 000 950 1 760 750 1 827 320 1 110 810 1 018 370
Rzeczowe aktywa trwałe 2 042 550 1 961 700 1 760 750 1 735 480 1 070 210 958 195
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Aktywa razem 2 225 340 2 063 470 1 829 210 1 865 990 1 161 210 1 055 380

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 32 552 32 983 73 011 33 405 24 595 20 972
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 32 552 32 983 73 011 33 405 24 595 20 972
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 667 490 1 554 500 1 345 180 1 403 050 838 020 792 824
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 5 631 6 139 3 098 3 295 2 567 2 135
Zobowiązania razem 1 705 670 1 593 620 1 421 290 1 439 750 865 182 815 931
Akcje zwykłe 25 610 25 170 24 715 24 116 21 189 21 057
Zyski (straty) zatrzymane 11 880 59 209 75 321 63 776 -6 764 19 288
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 519 666 469 845 407 927 426 241 296 028 239 444
Pasywa razem 2 225 340 2 063 470 1 829 210 1 865 990 1 161 210 1 055 380